Działka 348 - teren działalności usługowej

 

Niezabudowana działka przeznaczona pod działalność usługową, zlokalizowana na terenach wiejskich jednak tylko kilka kilometrów od miasta powiatowego -Czarnkowa (województwo wielkopolskie), na trasie Czarnków-Piła (droga wojewódzka nr 182), na skraju nowobudowanego osiedla domów jednorodzinnych - Osiedle Kociołki.

Idealne miejsce prowadzenia działalności usługowej np. centrum sprzedaży i serwisu maszyn rolniczych.

 

WARUNKI ZABUDOWY

(najważniejsze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 • dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych;
 • dopuszczenie lokalizacji budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, portierni;
 • dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków;
 • dopuszczenie budowy dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, placów manewrowych;
 • wysokość zabudowy:

          - budynku usługowego: nie więcej niż 10 m.;
          - budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: nie więcej niż 6,5 m;

 • Liczba kondygnacji nadziemnych:

         - budynku usługowego: do 2;
         - budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: 1;

 • geometrię dachów: dachy płaskie, dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, dachy wielospadowe;
 • nachylenie połaci dachowych: do 30 stopni;

 

ZALETY LOKALIZACJI

 • dobra komunikacja:

          - 5 km od Czarnkowa
          - 25 km od Piły
          - bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 182
          - dwa niezależne wjazdy z dróg gminnych

 • bliskie sąsiedztwo osiedla domów jednorodzinnych
 • dostęp do podstawowych mediów, w tym: 

          - sieć wodociągowa na terenie działki
          - sieć energetyczna (trafostacja) w bezpośrednim sąsiedztwie
          - sieć telekomunikacyjna w pasie przyległej drogi, przy granicy nieruchomości
          - sieć gazowa w granicy nieruchomości
            (wymagane indywidualne uzgodnienia z gestorem sieci)

 

DODATKOWE ZALETY USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ INWESTYCJI

 • aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jasno precyzujący przeznaczenie nieruchomości pod usługi (Uchwała Rady Gminy Czarnków nr XLIX/423/2014 z dnia 25 września 2014 roku);
 • aktualne badania geologiczne potwierdzające niski poziom wód gruntowych i dogodne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • korzystne, płaskie ukształtowanie terenu niewymagające żadnych dodatkowych robót niwelacyjnych - V klasa bonitacji;
 • niezbędne media w granicach nieruchomości;
 • bezpośredni dostęp do nieruchomości z istniejących dróg;
 • duża powierzchnia nieruchomości pozwalająca na realizację rozległych przedsięwzięć i ewentualny ich rozwój;
 • dopuszczenie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (za wyjątkiem elektrowni wiatrowych);
 • teren wyłączony z jakiejkolwiek dodatkowej ochrony przyrodniczej, w tym z obszaru NATURA 2000.

 

DO POBRANIA:

DZIAŁKA 348 - KARTA KATALOGOWA